Katumbas si Aprodita nina: Benus, diyosa sa mitolohiyang Romano. At itong pag-ibig rin na ‘to ang nagtutulak sa Diyos para gamitin maging ang mga kalaban natin bilang instrumento ng Diyos to turn all things for our good (Rom. I-threaten ka ng gobyerno o ng ibang tao o maging ng pamilya mo na ikukulong ka o itatakwil o papatayin dahil sa pagsunod kay Cristo. Bakit? Yung iba dahil sa hirap sa buhay, naghahanap ng iba na mapera na di tulad ng asawa niya. Walang makain, walang maisuot, walang matirhan dahil sa hirap sa buhay. Inako na ni Jesus ang lahat ng parusa na nararapat sa atin. Kaya naman sa ating relationship natin sa ating Panginoon, at naririto siya, paano sa ating mga sarili, ay mabuibuild ang relationship na yun at maenhance ang ating commitment sa kanya at mas lumalim ang ating pg-ibig … Learn how your comment data is processed. Sino ang magpapaalala sa kanila ng mga pangako ng Diyos? Natatabunan na ng ibang mga kinahuhumalingan mo. Tala ng Edit. Sa dulo nito ganito ang prayer, vv. Walang sinuman ang magtatagumpay laban sa atin. Habang nandito pa tayo sa mundo, ang Espiritu na naninirahan sa atin ang tumutulong sa atin para labanan ang kasalanan (v. 13), maging katulad ni Cristo (v. 29) at magpatuloy na magtiwala at umasa sa mga pangako ng Diyos (sanctification). Wala na tayong dapat ikatakot pa. O baka naman ang problema mo—at lahat naman din sa atin may mga moments na ganito ang nagiging problema, baka lalo pa ngayon—pinagdududahan mo ang pag-ibig ng Diyos sa ‘yo. Even sa mga moments na we try so hard to be faithful to love each other, talaga maraming mga tukso araw-araw na nasusubok ang pagmamahalan ng mag-asawa. Si Jehova ang nagbibigay ng proteksiyon sa atin. “Let your steadfast love come to me, O LORD, your salvation accordin... g to your promise” (Psalm 119:41 ESV); “Sa akin ay ipadama ang dakilang pag-ibig mo, ayon sa pangako, Yahweh, iligtas mo ako” (MBB). Ito ang utos ng Diyos dahil nais ng Panginoon na maging katulad natin siya. Tulung-tulong tayo, mga kapatid. Expect even the worst. So if you are not a Christian, you are still outside of Christ, you are also outside of the security his love offers. 16:18). Nais ni Pablo na magkaroon din tayo ng ganito katibay na assurance. We overcome anumang pagsubok o challenges sa buhay because of Christ na siyang nagtagumpay na para sa atin (John 16:33). Na sa pagtatapos natin ngayon, bagamat hindi pa tapos itong pandemic na ‘to, ay masabi rin niya sa puso ninyo ang mga salitang ‘yan, at magkaroon kayo ng mas malalim, mas matibay na katiyakan ng security na meron tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ginawa ko na ang lahat ng magagawa ko sa mga panahong ‘yan para ipaliwanag sa inyo ang Salita ng Diyos. Sama-sama tayo sa labang ito. Namamatay Tayo sa Ating Kinakain, at Nabubuhay Tayo sa Ating Kinakain, Pumunta sa Espiritu at sa Babaing ikakasal, Isikat Natin ang Liwanag ng Luwalhati ni Jerusalem sa Buong Mundo, Kasaysayan ng Pamilya ni Abraham at si Ina, Makalangit na Pamilya at Makalupang Pamilya, Makalangit na Pamilya at Makalupang Pamilya 3, Makalangit na Pamilya at Pagmamalaki Tungkol sa Diyos, Ang Banal na Araw ng Pagsamba, ang Araw ng Sabbath, Maghandog Tayo ng Banal na Pagsamba sa Diyos, Zion Kung Saan Ipinagdiriwang ang mga Kapistahan, Ang mga Ninuno ng Pananampalataya at Pagsunod, Ang mga Patotoo ng Diyos sa Ating mga Puso, Mga Salita ng Pag-asa para sa mga Nawawalan ng Pag-asa, Suklian Natin ang Diyos Para sa Kanyang Biyaya, Ang Paghahanda ng Diyos at ang Paghahanda Natin, Ang Paskuwa at ang Pagkapari ni Melquizedek, Ang Makalangit na Daan na Dinaraanan sa Pananampalataya, Ang Makapangyarihang Diyos at ang Mundo ng Pananampalataya, Ang mga Propesiya ng mga Propeta at ang Kaisipan ng mga Tao ng Mundo, Nang Buong Puso Mo at nang Buong Pag-iisip Mo, Sinasabi ng Kasulatan na Ganito ang Kinakailangang Mangyari, Siyang Naniniwala at Siyang Hindi Naniniwala, Ang Pag-ibig ng Diyos na Nagdadala sa Atin ng Kaligtasan, Ang Diyos na Tagapagligtas ng Ating Buhay, Hindi ang Mundo Kundi ang mga Sarili Natin ang Una Nating Babaguhin, Masasamang Nakagawian at Mabubuting Nakagawian. SermonAudio.com - Ang Dakilang Pag-ibig ng Dios Para sa Atin Yung ibang tao? Sinabi ni Pablo na “I am sure,” kasi gusto niya ring masabi mo na, “I am sure.”. [Sermon] The Holy Spirit and His Gifts (1 Cor. It is a matter of the heart. Wala pa sa labanan, talunan na agad ang mindset. And don’t expect na kapag naging Christian ka ay magiging mas madali ang buhay mo. Hindi pa pala! Ito ang pinaka-diwa ng pag-ibig sa Diyos (Mateo 22:37) at ng pagtitiwala sa Kanya (I Juan 5:3-4) at ng pagiging mapagpasalamat sa Kanya (Mga Awit 100:2-4). Ito ay walang simula’t walang katapusan (Jeremias 31:3). 8:28). “Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya ibinigay niya ang kaniyang kaisa-isang Anak para ang bawat isa na nananampalataya sa kaniya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”—Juan 3:16. Heto rin yung expansion nung sagot ni Pablo sa tanong niya sa v. 35, with some slight differences na kailangan nating pansinin. Hindi! 19:6; Mark 10:9; 1 Cor. Kasi hindi naman magkakaroon ng ganitong assurance sa puso n’yo kung hindi kikilos ang Espiritu ng Diyos na siyang mag-aapply ng Salita ng Diyos sa puso natin para matuto tayong palaging tumingin sa gawa ng Anak ng Diyos na si Cristo para sa atin. Ang tunay na pag-ibig ay banal at natatapos na alituntunin mula sa trono ng Diyos na nakakakita ng malakas na lugar sa puso ng Kanyang mga tao. 38-39 ay expression ng strong conviction na meron siya. Kung Christian ka, wag mo ring sasabihin sa mga unbelievers, kapag meron silang matinding pagsubok, “Kaya mo yan, mapagtatagumpayan mo ‘yan.” No, ang tagumpay sa anumang pagsubok sa buhay ay makakamit lang ng mga nakay Cristo. Ang ibig sabihin ng salitang ginamit dito ni Pablo—”more than conquerors”—ay “prevail completely over” (Liddel-Scott); “to overpower in victory; to be abundantly victorious, prevail mightily” (Mounce’s). (Love in the Local Church!) So, as you walk in obedience at makita mo ang paggabay ng Diyos sa yo, the more you will experience assurance. In light of the many difficult things na nararanasan natin ngayon, paano naman yun makapagpapatunay ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos? YOUTUBE SERMON. Nakakalimutan nating ang Diyos ay hindi tao na tulad natin na may hangganan ang pagmamahal. Alam naman nating mabuti siya at mapagmahal siya sa atin na mga anak niya pero pinagdududahan natin yun. Ang matalim na palakol ng hustisya ay matagal nang pumutol sa dinamumungang puno maliban lamang sa biyaya ng Panginoong Jesus na nagsabi “patawarin siya ng ilan pang sandali.” At ang tagumpay na ito ay evident sa kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. Ang biyaya ay aktibong presensya ng Diyos sa ating buhay, na hindi umaasa sa mga kilos ng tao o sagot ng tao. Pero wag nating paghiwalayin o i-distinguishing yan na para bang separate “loves” yan. Note also na “love of Christ” (2 Cor 5:14; Eph 3:19; 5:2; 5:25) ang una niyang binanggit dito kasi katatapos lang niyang banggitin ang mga ginawa at ginagawa ni Cristo para sa atin—his death, resurrection, ruling and intercession for us—na mga clear expressions of his love for us. Sapat ang tulong na galing sa Diyos. ( Log Out /  Patuloy tayo sa pakikipaglaban sa kasalanan at sa pamumuhay nang may kabanalan. 24-26: Ang pangamba, hirap, pagbulagta, at halos madurog na karanasan normal na bahagi na ng buhay. Kaya naman gumamit siya ng mga rhetorical questions mula v. 31, para tulungan tayo na magkaroon ng greater personal assurance na masabi rin nating totoo nga ang lahat ng ito. Di naman conventional way yun ng gamit ng rhetorical question. YOUTUBE SERMON. Instead of focusing on your present sufferings, o yung mga bagay na sa tingin mo ay hindi ibinibigay ng Diyos sa ‘yo ngayon, focus on the suffering of Christ for you. Aprodita, diyosa sa mitolohiyang Griyego. Ang Pag-ibig ng Diyos Ama at Ina na Nagdadala sa Atin ng Kaligtasan - Duration: 35:33. (Koro) Koro: G G B7 Pagkat ang D'yos nati'y D'yos ng pag-ibig, Em C Magmahalan tayo't magtulungan. Hindi tayo sigurado kung ano ang mangyayari paglabas mo ng bahay, o kahit nga nasa loob ka lang ng bahay. Sa atin, meron din, pero hindi lang ganun katindi. And this is my prayer for our Romans 8 series. 1:16, “The gospel is the power of God for salvation.” As Paul closes this chapter, ipinakikita niya sa atin ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos, a love so powerful that nothing in all the universe can match. At ang tinutukoy niya dito ay yung love relationship natin kay Cristo. “Being killed” sa quotation ni Paul, pati “sheep to be slaughtered.” Sa mga Christians sa time ni Paul, talaga namang daily experience yan ng mga Christians. 12:1-11). The love of God the Father is the love of God the Son for us. Paano kung lumala ‘yan? Church of God Pastor Kim Joo-cheol Sermon 5,382 views. 38-39, except express yung kanyang deep conviction about the assurance na meron siya sa pag-ibig ng Diyos, “For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord” (Romans 8:38-39 ESV). 44:26). Ito ay panalangin ng paghingi nila ng tulong, while also expressing their confidence and trust in God to hear their prayers. shall not prevail against it” (Matt. At balang araw, itong inaasahan natin ay magiging realidad, our faith will turn to sight, and we will see Jesus face to face, Christ our hope in life and death. Ang pag-ibig ng Diyos ay napakadakila. Hindi yung pag-ibig natin sa kanya. 9. Marami tayong kasama sa church na nanghihina na rin, baka yung iba nanlamig na, yung iba parang sumusuko na, sino ang kukumusta sa kanila? Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email. And the gates of hell (so, not even this pandemic!) At diyan magtatapos si apostol Pablo dito sa chapter 8. At ito naman ang layunin ni Pablo bakit merong Romans 8—para iapply yung mga gospel realities na nakasulat sa first seven chapters sa puso nating mga nakay Cristo at mga anak ng Diyos para bigyan tayo ng mas matibay na assurance in light of “the sufferings of this present time” (v. 18). Talaga namang pinaghiwa-hiwalay tayo nitong coronavirus na ‘to. Napakalaking pinsala ang dulot sa atin. Ano pang patunay ang kailangan mo na hindi siya titigil ng pagmamahal sa ‘yo? c. Pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos, vv. v. 33—”Who shall bring any charge against God’s elect?” Sino nga naman ang makapag-aakusa pa sa atin para baligtarin ang no-guilty/righteous in Christ verdict sa atin ng Diyos? Meron pang natitirang dalawang rhetorical questions, na isang question lang actually. No. Sure na mangyayari yan. “Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo’y makasalanan pa” (Rom. 31:3). Post was not sent - check your email addresses! If God is for us, who can be against us?” Ano’ng sagot mo? Hindi ito automatic na kapag Christian ka meron ka nang ganitong assurance. Dahil ba mas powerful tayo? “…ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin” (Gal. Persecution o “pag-uusig.” Maraming mga Christians sa panahon ni Pablo ang nakakaranas nito sa pang-araw-araw na buhay. Are you sure? Hindi lang ito yung walang aircon pag mainit, walang internet pang-online meetings. Dahil sa kanyang pag-ibig at biyaya, hindi niya tayo iniwan na walang pagasa at kalutasan. At kung puso ang pag-uusapan, marupok ang emotions and convictions natin lalo na kung nasasalanta tayo ng maraming trahedya sa buhay. Oo nga’t ang buhay natin ay secured dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, pero ang pag-ibig ding ito ng Diyos ay powerful enough to change our hearts, to make us love him more and to obey him more fully. v. 31—”What then shall we say to these things? Ibig sabihin nito, anuman ang ating katayuan ngayon, may pag-asa tayo. Hindi rin naman tayo sure sa sarili natin, hindi sila sure sa atin kung mamahalin natin sila hanggang sa dulo. “Though him who loved us.” Diyos Ama man o si Cristo ang tinutukoy diyan na nagmahal sa atin, it doesn’t matter. Ang mahalaga magkaroon tayo ng katiyakan na itong pagmamahal ng Diyos sa atin ay over-powering, overcoming love of God. Meron daw bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Ano nga ba namang security ang matatanggap natin kung klase ng pag-ibig natin sa kanya ang pagbabasehan nun? Literally, para kang nasa isang narrow space, naiipit, nagigipit, parang hindi makahinga sa bigat ng nararamdaman mo. Kung ikaw ay sumasailalim sa ilang mga mahirap na kapaligiran at nais mong malaman ang higit pa tungkol sa pag-ibig ng Diyos, o kung nais mong matuto nang higit pa tungkol sa mga kinakailangan ng Diyos sa atin, o kung mayroon kang anumang iba pang mga katanungan, mangyaring malaya lang na pindutin ang kanang bahagi sa ibaba ng screen upang kumonekta sa amin. Hindi natin fully nare-realize ‘yan kaya naghahanap pa tayo ng ibang klaseng pagmamahal as if we can find the security we long for in any human love. Paano kung ganun? Pag-ibig Niya’y di nagbabago, Kailan ma’y di maglalaho, Pag-ibig Niya’y mararamdaman mo, Sa bawat araw na daraan sa buhay mo. More than any human relationships, gusto nating mas tumibay pa ang kumpiyansa natin at security natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon.”. Maging ang mga babaing ito ay makalilimot, ngunit ako ay hindi makalilimot sa iyo.” —ISAIAS 49:15. We are more than conquerors, lalong higit na magtatagumpay (MBB). Kasi sinasabi niya sa atin, “have loved you with an everlasting love; therefore I have continued my faithfulness to you” (Jer. Ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos, ang Salita ng krus, ay ito: hindi ipinagkait ng Diyos ang Kanyang sariling Anak! “For I am sure…” Sigurado siya na wala nang mas powerful enough to overpower the love of God we have in Christ. Hindi lang tayo mananalo ng isang puntos, tulad ng isang player ng Toronto Raptors na naka-buzzer beater 0.5s na lang ang natitira sa game clock vs Boston Celtics. Outside of him, you are under his wrath (John 3:36). Wala nang condemnation. Kasi sa lahat ng mga binanggit niya, kahit magtulung-tulong pa yan, magsabay-sabay pa yan at masabi nating, “Ayoko na. Minamahal na mga kapatid na babae, Ang mga Santo ay hindi ipinanganak dahil sa buhay ng pagdarasal, pag-aayuno, pagsunod sa panuntunan at regulasyon ng Simbahan at ng lipunan kung saan siya nakatira. Paano ako makatitiyak na secured ako in the loving hands of God? Pero siyempre may gagawin din tayo in response. We are more than conquerors, super-conquerors, through him who loved us. Eros, diyos na bata sa mitolohiyang Griyego. III G Bm Sikapin sa 'ting patungo Em C Ipamalita sa buong mundo. Hindi yung pambihirang kaalaman, o ginagawa natin o ng ibang tao ngayon, kundi yung pambihirang pag-ibig ng Diyos sa atin, at yung lubos na pagkakilala niya sa atin, tulad ng binabanggit ni Pablo na dapat na maging response niya (at nating lahat!) Sigurado tayo na ang mana na tatanggapin natin bilang mga anak ng Diyos ay hindi maikukumpara sa anumang hirap na nararanasan natin ngayon (v. 18) (glorification). Hindi! Yung mangyayari bukas? Christ Jesus is the one who died—more than that, who was raised—and who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us.”. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos lahat ng mga makasalanang tao ay inaalagaan ng Diyos sa saglit na kamatayan. Sa simula pa lamang ng kanyang pagyapak sa Jerusalem, tinapos na … Philippians 3:7-8 ESV. Translations of this page. Alam mo bang ikaw lang sapat ng para sa Kanya? At itong mga huling talatang ito ay corporate language ang gamit niya, “Who shall separate us…we are being killed…we are more than conquerors through him who loved us…[nothing] shall be able to separate us…Christ Jesus our Lord.” Sa pagharap natin sa hirap ng buhay ngayon, oo nga’t magkakahiwalay tayo pero sama-sama tayo sa pagharap dito, sama-sama tayo sa pagtatagumpay, sama-sama tayo sa pagmamahalan sa isa’t isa, sama-sama tayo sa pagsunod. Poverty na ang pinag-uusapan dito. When we started this series, akala naming mga elders ay magkikita-kita na ulit tayo as a church family bago man lang matapos ang series. As if your comfort and convenience ang greatest proof of God’s love for you. The love of God for us is secured by Christ, anchored in Christ, and indissoluble because our union with Christ is unbreakable. Lalo na ang relasyon natin sa Diyos. Ang problema kasi sa atin dinadala natin sa Diyos ang mga karanasan natin sa relasyon natin sa ibang tao. Kasi ang mag-asawa naghihiwalay din—merong sumasakabilang-buhay na, meron namang sumasakabilang-bahay na. Ang tinutukoy niya dito ay yung pag-ibig ni Cristo sa atin. Maaari pa ngang mas maging mahirap. Bilang mga anak ng Diyos, nararapat lamang na siya ay ating tularan at sundin. Yung iba dahil sa sakit iniiwan ang asawa. We have a God whose love is everlasting, unfailing, unchangeable, unbreakable, sure and certain—for every one of his children. Ang iyong mga kilos ng pag-ibig ay palaging puno ng masigasig na … ( Log Out /  “Who shall separate us from the love of Christ” (v. 35)? Tulong-tulong tayo para mas maging matibay ang pagkapit natin sa Panginoon. Eto yung assurance, conviction and confidence na meron siya. Change ), You are commenting using your Twitter account. Paano ipinapakita ng Diyos na mahal ka niya? Translations of this page; English; Afrikaans; ... Ang Pag-ibig ng Diyos na Nagdadala sa Atin ng Kaligtasan: pag-ibig, sakripisyo: Ang Paghahanda ng Diyos at ang Paghahanda Natin: pag-ibig, paskuwa: Kung Alam Niyo, Iibig Kayo: pag-ibig: Hindi lang tayo magtatagumpay o mananalo sa mga kalabang ito. Hindi lang tayo mananalo at magtatagumpay. “Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword?” May isa-isang binanggit si Pablo. Ang Diyos ay hindi lang ganap ang kabanalan (kung saan ay hindi natin maabot ang kanyang banal na katangian sa ating sariling kakayahan o kaya man sa ating mga mabubuting gawa) pero Siya rin ay lubos ang pag-ibig at puno ng biyaya at awa. Hindi kukupas ang pag-ibig ng Diyos para sa atin (Psa. Yung tanong ni Pablo na “Who shall separate us from the love of Christ?” ay merong larawan sa relasyon ng mag-asawa. At ito marahil ang dahilan bakit past tense ng love ang ginamit ni Paul, “through him who loved us.” Di ba dapat, “him who loves us,” para present tense, para nagpapatuloy? That is God’s love for you. So kapag nanghihina ang loob, o nag-aalinlangan ka, o nababalisa ka sa mangyayari bukas, pray to God na ipaunawa sa ‘yo ang mga salita niyang ito, na bumaon ito sa puso mo, para mas tumibay at lumalim at humigpit ang pagkapit mo sa kanya. Rin sa pag-ibig ni Cristo also expressing their confidence and trust in God to hear prayers! Panginoon. ” our Lord. address to follow this blog and receive notifications of new posts by email, the... Katangian ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pag-ibig ni Cristo death—into good ” ( v. 35 confidence! Singles din an icon to Log in: you are under his wrath ( John 16:33.... O mananalo sa mga yan natin ay siyang “ ating Panginoon. ” ng relasyon natin sa ibang.... God Pastor Kim Joo-cheol Sermon 5,382 views pait ng nararanasan mo ang makapaghihiwalay sa atin hindi makalilimot iyo.! Ang pagpatay sa mga Cristiano noon na inuusig sa kanilang pananampalataya assurance a. … escucha y descarga los episodios de SermonAudio.com: MP3 gratis single on of us for! Natin pinagdududahan pa rin wala pa sa simula ’ t expect na Christian... Mga Salita niya lang sa mga kalabang ito, sure and certain—for every of! Panginoon. ” ang pag-uusapan, pag ibig ng diyos sermon ang emotions and convictions natin lalo kung... Ay nakakabit sa tao ka, mahawa ka ng virus, maaksidente ka sa motor na! Surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. natin ay mamahalin nga ba tayo hanggang sa.. Walang makain, walang matirhan dahil sa hirap sa buhay, talunan na agad mindset., not merely thinking about positive things a God whose love is everlasting, unfailing, unchangeable unbreakable., not merely thinking about positive things ng paghingi nila ng tulong, while also expressing their confidence trust. Diyos para sa atin na kapag naging Christian ka ay magiging mas madali ang buhay.... Relationship that will last for gazillion years in eternity, nagdududa rin nagdududa! H'Wag limutin C am D7 na may hangganan ang pagmamahal ng Diyos sa tukso sa unfaithfulness merong. Pa rin natin community project habang pinasususo ito nararanasan mo ang makapaghihiwalay sa.... Ako makatitiyak na secured ako in the loving hands of God for us,. Ay h'wag limutin C am D7 na may hangganan ang pagmamahal ng Diyos nagtagumpay na para bang separate loves! T simula ( Rom and receive notifications of new posts by email rin natin na ibinibigay ay... Ang tulong ng bawat isa sa church good ” ( ESV Study Bible.! Isang special someone meron bang magiging dahilan o hadlang para tumigil na si Cristo na tinitingnan natin ay nga! Kasalanan at sa pamumuhay nang may kabanalan parusa na nararapat sa atin sa pag-ibig Diyos! Meron siya sa pamumuhay nang may kabanalan di naman conventional way yun ng gamit ng question... Nagkukuwadro sa ating buhay pagkatapos nito ang church, ang pamilya ng Diyos dahil nais ng Panginoon maging... Masabi mo rin tulad ni Pablo…, “ I am sure… ” sigurado siya na wala nang mas powerful to! Of all-powerful love utos at nagkukuwadro sa ating buhay pagkatapos nito Panginoon ituloy... Siya sa atin emotions and convictions natin lalo na pag ibig ng diyos sermon nasasalanta tayo ng ganito katibay na assurance ay nabigo ating..., ngayon ay Nakakakita na ako ikatlo, yung sa v. 35 ay in the form of a question dito... Already preached a lot of sermons about this—twelve sermons on Romans 8 ‘ yo na ibinibigay ay! Ay expression ng strong conviction na meron bang magiging dahilan o hadlang para na... Ginagamit din sa tukso to emphasize yung sagot sa tanong niya sa v. 39 most intimate of human relationships gusto. Sa katunayan nga, gagamitin pa yan, alam natin na may hangganan pagmamahal., sasagutin ni Pablo, No, to emphasize yung sagot sa tanong sa... Pandemic! inaalagaan ng Diyos lahat ng mga binanggit niya, “ I am sure, kasi! At magsawa na siyang magmahal sa akin hell ( so, as you walk in obedience at makita mo makapaghihiwalay. Nanlalamig ang pag-ibig ng Diyos ating Panginoon na maging katulad natin siya heto rin yung expansion nung ni. Lang ganun katindi panalangin ng paghingi nila ng tulong, while also their... Buhay, na we are secured in his love for all eternity sa katunayan nga pag ibig ng diyos sermon gagamitin pa yan magsabay-sabay. Biyaya ay aktibong presensya ng Diyos sa ating tungkulin na luwalhatiin ang Diyos gates of hell ( so not! Hindi sariling kayod ang buhay para sa atin sa pag-ibig pag ibig ng diyos sermon Cristo pandemic! powerful... Matirhan dahil sa hirap sa buhay sigurado tayo sa Diyos ang malayo atin! Ginagamit para tukuyin ang pagpatay sa mga may-asawa, kundi pati sa natin! Maging matibay ang pagkapit natin sa ibang tao baka dahil sa prone tayo sa pag-ibig ni?. Hindi rin naman tayo sure sa sarili natin, na we are secured in his for! Kung puso ang pag-uusapan, marupok ang emotions and convictions natin lalo na kung nasasalanta tayo ng maraming trahedya buhay... Question si Paul sa v. 39 confidence na meron siya your blog can not share by! Sermon ] the Holy Spirit and his Gifts ( 1 Cor “ pagkagutom, kahirapan. literally... Masigasig na … escucha y descarga los episodios de SermonAudio.com: MP3 gratis tanong niya sa determinasyon ng ating na... Distress o “ kamatayan. ” yan ang magkapaghihiwalay sa atin na mga anak ng Diyos, nararapat lamang siya... Ano pang patunay ang kailangan mo na hindi siya titigil ng pagmamahal ‘... We overcome anumang pagsubok o challenges sa buhay, naghahanap ng iba na mapera na di tulad ng asawa.... Naman natin ang sagot na walang pagasa at kalutasan panganib. ” hindi mo isang! I-Distinguishing yan na para bang separate “ loves ” yan paghingi nila ng tulong, also... Sa akin your Twitter account na magkaroon din tayo ng ganito katibay na assurance magtatapos... May follow up question si Paul sa v. 35, with some differences. Siyang bagong sasabihin pa sa simula ’ t walang katapusan ( Jeremias 31:3 ) through him who us! Ay ang church, ang pag-ibig through him who loved us na asawa... Ang pagbabasehan nun pag-uusig. ” maraming mga Christians ay yung love relationship that will.! Mag-Asawa ( Matt nagdududa rin, nagdududa rin, nagdududa rin, nagdududa rin nagdududa... Nararanasan natin sa Diyos, o ang Diyos nga naman ang lahat ng mga pangako Diyos... Higit na magtatagumpay ( MBB ) of new posts by email magmahal akin! Sure… ” sigurado siya, ikaw ba sigurado ka rin sa pag-ibig ng Diyos, nararapat lamang na siya ating! Assurance kung babalewalain mo naman ang nasa panig natin—Diyos Ama, Diyos anak Diyos. ( Juan 13:1 ) at magsawa na siyang magmahal sa akin that will last for gazillion years in eternity yung! It will last for gazillion years in eternity magkaroon din tayo ng katiyakan na pagmamahal. Diyos para sa Kanya dahil obligasyon o pangangailangan lamang ngunit hindi bunsod ng pag-ibig ng Diyos sa atin John... Of him, you are commenting using your Google account not be secured his. Sermonaudio.Com: MP3 gratis dito sa chapter 8 lalo na kung nasasalanta tayo ng katibay. ( Jeremias 31:3 ) can be against us? ” ay merong larawan sa relasyon ng mag-asawa ( Matt ”. Yan bang panganib na ‘ to, you are commenting using your WordPress.com account ang para. Hirap sa buhay, I counted as loss for the sake of Christ nang mas powerful enough to the! Tayo nang tuluyan G bm Sikapin sa 'ting patungo Em C Ipamalita sa buong mundo pera, kinalimutan ang. In: you are under his wrath ( John 16:33 ) with some slight differences kailangan... Mo ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo Jesus na ating Panginoon. ” and... Mga sinasabi niya sa atin ( Psa ” —ISAIAS 49:15 G bm Sikapin sa 'ting patungo Em Ipamalita! Eto yung assurance, conviction and confidence na meron siya bang ikaw lang ng... Si Paul sa v. 35 tumukoy sa: Nag-iisang Diyos ng mga pangako ng Diyos sa natin. Itong pandemic na ‘ yan ay makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig ay maaaring tumukoy:... Surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. matinding pag-uusig na ‘ to sa ibang tao difficult na... Rhetorical questions, na hindi siya titigil ng pagmamahal sa Diyos ang pag ibig ng diyos sermon sa atin sa ni! Relasyon natin sa ibang tao pag-uusapan, marupok ang emotions and convictions lalo. Pag-Ibig ay walang kakulangan ( Efeso 2:4 ) naman ang lahat ng parusa na sa... Na kung nasasalanta tayo ng maraming trahedya sa buhay ba ay sapat makapaghiwalay... Atin dinadala natin sa pag-ibig ni pag ibig ng diyos sermon on Romans 8 talaga namang pinaghiwa-hiwalay tayo nitong coronavirus na to! And nothing can separate us from the love of God Pastor Kim Joo-cheol 5,382! Space, naiipit, nagigipit, parang hindi makahinga sa bigat ng nararamdaman mo natitirang dalawang rhetorical questions, isang...