Hindi lang tayo mananalo ng isang puntos, tulad ng isang player ng Toronto Raptors na naka-buzzer beater 0.5s na lang ang natitira sa game clock vs Boston Celtics. Sino ang magpapaalala sa kanila ng mga pangako ng Diyos? Dahil ba sa sarili nating lakas o willpower? Copyright © WMSCOG SERMON All Rights Reserved. Kasi yung salitang “able” (Gk. Yang mga kaguluhan ba na nangyayari sa paligid natin ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? And this is my prayer for our Romans 8 series. “Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo’y makasalanan pa” (Rom. Ang biyaya ay aktibong presensya ng Diyos sa ating buhay, na hindi umaasa sa mga kilos ng tao o sagot ng tao. Ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos, ang Salita ng krus, ay ito: hindi ipinagkait ng Diyos ang Kanyang sariling Anak! Kasi yung salitang “separate” (Gk. Hindi nais ng Diyos ang paglilingkod sa Kanya dahil obligasyon o pangangailangan lamang ngunit hindi bunsod ng pag-ibig. May tunay tayong pagmamahal sa Diyos kapag lumalakad tayo pagkatapos ng Kanyang mga utos at nagkukuwadro sa ating buhay pagkatapos nito. Meron bang magiging dahilan o hadlang para tumigil na si Cristo sa pagmamahal sa atin at iwanan na tayo nang tuluyan? Minsan feeling natin underdogs tayo. Kasi hindi naman magkakaroon ng ganitong assurance sa puso n’yo kung hindi kikilos ang Espiritu ng Diyos na siyang mag-aapply ng Salita ng Diyos sa puso natin para matuto tayong palaging tumingin sa gawa ng Anak ng Diyos na si Cristo para sa atin. v. 32—”He who did not spare his own Son but gave him up for us all, how shall he not with him graciously give us all things?” Ano’ng sagot mo? Kung Christian ka, wag mo ring sasabihin sa mga unbelievers, kapag meron silang matinding pagsubok, “Kaya mo yan, mapagtatagumpayan mo ‘yan.” No, ang tagumpay sa anumang pagsubok sa buhay ay makakamit lang ng mga nakay Cristo. Meron pang natitirang dalawang rhetorical questions, na isang question lang actually. Even sa mga moments na we try so hard to be faithful to love each other, talaga maraming mga tukso araw-araw na nasusubok ang pagmamahalan ng mag-asawa. Mahirap ang buhay para sa mga non-Christians at mga Christians. Bm Em Pag-ibig ni Hesus ang s'yang sumakop sa C Am D7 Bawat pusong uhaw sa pag Minamahal na mga kapatid na babae, Ang mga Santo ay hindi ipinanganak dahil sa buhay ng pagdarasal, pag-aayuno, pagsunod sa panuntunan at regulasyon ng Simbahan at ng lipunan kung saan siya nakatira. v. 31—”What then shall we say to these things? Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord." “…ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin” (Gal. 1 John 4:7-21 Programa: SermonAudio.com: MP3. How can you not be secured in that kind of all-powerful love? As if your comfort and convenience ang greatest proof of God’s love for you. 38-39, except express yung kanyang deep conviction about the assurance na meron siya sa pag-ibig ng Diyos, “For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord” (Romans 8:38-39 ESV). c. Pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos, vv. 38-39 ay expression ng strong conviction na meron siya. And not just sa church natin. Ang iyong mga kilos ng pag-ibig ay palaging puno ng masigasig na … Ang Espirituwal na Lunsod-Kanlungan at ang Lupa, Ang mga Pista at ang mga Kautusan ng Diyos, Si Cristo Ahnsahnghong na Nagtatag ng Zion, Ang Tagapagligtas ng Bawat Panahon at ang Bagong Pangalan. Napakalaki ng pag-ibig ng Diyos kaya mahal Niya kahit ang hambog, sakim, mayabang, at masama. Sa atin, meron din, pero hindi lang ganun katindi. Sa katunayan nga, gagamitin pa yan ng Diyos to work for our good (v. 28). We need you to help us finish well. Sigurado siya, ikaw ba sigurado ka rin sa pag-ibig ng Diyos sa ‘yo? Sigurado tayo na ang mana na tatanggapin natin bilang mga anak ng Diyos ay hindi maikukumpara sa anumang hirap na nararanasan natin ngayon (v. 18) (glorification). Filipino Sermon by Pastor Tessie Casaul - And Dakilang Pag-ibig ng Diyos sa Atin Kahit mangako pa tayo sa isa’t isa—in sickness or in health, for richer or for poorer, for better or worse, til death do us part. This site uses Akismet to reduce spam. At diyan magtatapos si apostol Pablo dito sa chapter 8. Tatambakan natin ang kalaban, mana-knockout ang kalaban. Di naman conventional way yun ng gamit ng rhetorical question. Super-conquerors. Our journey toward greater assurance is a community project. Mateo 5: 1-12, 1 Juan 3: 1-3, Apocalipsis 7: 2-4, Apocalipsis 7: 9-14. Ang pag-ibig ay nasa bagay na ito, hindi sa tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at nagsugo ng kaniyang Anak bilang pampalubag-loob na hain para sa ating mga kasalanan.” (1 Juan 4:9, 10) Dahil sa pag-ibig ng Diyos, maaari tayong mapatawad at magkaroon ng pag-asa at buhay. Itinuring na tayo ng Diyos na matuwid (justification)—and more than that, tinanggap na tayo ng Diyos na mga anak niya (adoption). Philippians 3:7-8 ESV. 5:8; 2 Cor 13:14; 2 Thess 3:5; Jude 21) ang babanggitin niya sa v. 39. And don’t expect na kapag naging Christian ka ay magiging mas madali ang buhay mo. Hindi! 24-26: Ang pangamba, hirap, pagbulagta, at halos madurog na karanasan normal na bahagi na ng buhay. Escucha y descarga los episodios de SermonAudio.com: MP3 gratis. Don’t expect na exempted ka sa mga yan. Wala nang condemnation. YOUTUBE SERMON. We are more than conquerors, super-conquerors, through him who loved us. A variety of free Tagalog sermons on rich topics here will help you better understand the Bible, know God, and resolve your difficulties and confusions in faith. Yung mangyayari bukas? ( Log Out /  Sa halip. Are you sure? Kaya kung minsan feeling natin nakasubsob na ang pamilya ninyo, o ang church natin dahil sa epekto ng coronavirus, tingin tayo kay Cristo na hindi lang pinako sa krus at muling nabuhay, kundi siya ring nangako na, “I will build my church. Hindi rin naman tayo sure sa sarili natin, hindi sila sure sa atin kung mamahalin natin sila hanggang sa dulo. That is why I pray now for you. Yung iba naman sa halip na maging mainit ang relasyon dahil madalas magkasama sa bahay, parang mas lumalamig pa, at malayo ang loob sa isa’t isa. Paano kung huminto na ang pagmamahal ng Diyos sa akin? We overcome anumang pagsubok o challenges sa buhay because of Christ na siyang nagtagumpay na para sa atin (John 16:33). Simula dito hanggang sa v. 39, sasagutin ni Pablo yung rhetorical question niya. Siguradong-sigurado si Pablo sa mga sinasabi niya sa atin. Sino ang mananalangin para sa kanila? Ano pang patunay ang kailangan mo na hindi siya titigil ng pagmamahal sa ‘yo? That is God’s love for you. Ito ay panalangin ng paghingi nila ng tulong, while also expressing their confidence and trust in God to hear their prayers. Change ), You are commenting using your Twitter account. ANG MGA PAG-IISIP NG TAO LABAN SA PAG-IISIP NG DIYOS (Man's Thoughts Versus God's Thoughts) 01 - 30 - 2011 AM: PAG-IBIG SA LOKAL NA SIMBAHAN! Pero ang pag-ibig sa atin ng Diyos, yun ang forever. Kung itinuturo ng iyong mga karanasan sa buhay na tingnan ang sarili bilang isang napakabigat na problema anupat hindi malutas maging ng dakilang pag-ibig ng Diyos, o ang iyong mabubuting gawa ay napakaliit anupat hindi mapansin maging ng kaniyang mga matang nakakakita ng lahat, o ang iyong mga kasalanan ay napakalaki anupat hindi matubos maging ng kamatayan ng kaniyang pinakamamahal na … '” Galing ito sa Psalm 44:22, at ito ay paglalarawan ng karanasan ng mga sumasampalataya sa Diyos sa panahon pa ng Old Testament. 1 John 4:7-21 Programa: SermonAudio.com: MP3. Pero ang relasyon natin kay Cristo? Kailangan natin ang isa’t isa. Sa relasyon natin sa tao, walang forever. Pag-ibig ng Diyos—Makikita sa Pag-ibig ng Ina “Malilimutan ba ng asawang babae ang kaniyang pasusuhin anupat hindi niya kahahabagan ang anak ng kaniyang tiyan? Kailangan ng pundasyong nakatayo sa bato, kailangan ng reinforcement, kailangang lagyan ng bakal para tumibay ang assurance natin about the love of God for us. We are more than conquerors, lalong higit na magtatagumpay (MBB). This is not just a knowledge or intellectual issue. This is so sure kasi walang anumang hirap na nararanasan natin ngayon ang makahahadlang para matupad ang layunin ng Diyos. “Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya ibinigay niya ang kaniyang kaisa-isang Anak para ang bawat isa na nananampalataya sa kaniya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”—Juan 3:16. Awit 91:2. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos lahat ng mga makasalanang tao ay inaalagaan ng Diyos sa saglit na kamatayan. ISANG bagong-silang na sanggol ang kalong ng kaniyang ina habang pinasususo ito. Oo nga’t ang buhay natin ay secured dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, pero ang pag-ibig ding ito ng Diyos ay powerful enough to change our hearts, to make us love him more and to obey him more fully. Ito ang paglalarawan ng Diyos sa pag-ibig at dapat ding ito ang maging layunin ng mga Kristiyano, (kahit nasa proseso pa tayo ng pagpapaging banal). Ang pag-ibig ng Diyos ay napakadakila. Eto yung assurance, conviction and confidence na meron siya. Hindi yung pambihirang kaalaman, o ginagawa natin o ng ibang tao ngayon, kundi yung pambihirang pag-ibig ng Diyos sa atin, at yung lubos na pagkakilala niya sa atin, tulad ng binabanggit ni Pablo na dapat na maging response niya (at nating lahat!) Poverty na ang pinag-uusapan dito. ( Log Out /  Change ), You are commenting using your Facebook account. Namamatay Tayo sa Ating Kinakain, at Nabubuhay Tayo sa Ating Kinakain, Pumunta sa Espiritu at sa Babaing ikakasal, Isikat Natin ang Liwanag ng Luwalhati ni Jerusalem sa Buong Mundo, Kasaysayan ng Pamilya ni Abraham at si Ina, Makalangit na Pamilya at Makalupang Pamilya, Makalangit na Pamilya at Makalupang Pamilya 3, Makalangit na Pamilya at Pagmamalaki Tungkol sa Diyos, Ang Banal na Araw ng Pagsamba, ang Araw ng Sabbath, Maghandog Tayo ng Banal na Pagsamba sa Diyos, Zion Kung Saan Ipinagdiriwang ang mga Kapistahan, Ang mga Ninuno ng Pananampalataya at Pagsunod, Ang mga Patotoo ng Diyos sa Ating mga Puso, Mga Salita ng Pag-asa para sa mga Nawawalan ng Pag-asa, Suklian Natin ang Diyos Para sa Kanyang Biyaya, Ang Paghahanda ng Diyos at ang Paghahanda Natin, Ang Paskuwa at ang Pagkapari ni Melquizedek, Ang Makalangit na Daan na Dinaraanan sa Pananampalataya, Ang Makapangyarihang Diyos at ang Mundo ng Pananampalataya, Ang mga Propesiya ng mga Propeta at ang Kaisipan ng mga Tao ng Mundo, Nang Buong Puso Mo at nang Buong Pag-iisip Mo, Sinasabi ng Kasulatan na Ganito ang Kinakailangang Mangyari, Siyang Naniniwala at Siyang Hindi Naniniwala, Ang Pag-ibig ng Diyos na Nagdadala sa Atin ng Kaligtasan, Ang Diyos na Tagapagligtas ng Ating Buhay, Hindi ang Mundo Kundi ang mga Sarili Natin ang Una Nating Babaguhin, Masasamang Nakagawian at Mabubuting Nakagawian. Kasi obvious naman ang sagot. We are secured in his love for all eternity. View all posts by Derick Parfan. Ang Kanyang pag-ibig ay walang kakulangan (Efeso 2:4). Yung tanong ni Pablo na “Who shall separate us from the love of Christ?” ay merong larawan sa relasyon ng mag-asawa. Parang hindi ko na kakayanin!” dapat sabihin natin, “No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us.”. Sure na mangyayari yan. Na sa pagtatapos natin ngayon, bagamat hindi pa tapos itong pandemic na ‘to, ay masabi rin niya sa puso ninyo ang mga salitang ‘yan, at magkaroon kayo ng mas malalim, mas matibay na katiyakan ng security na meron tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Alam mo bang ikaw lang sapat ng para sa Kanya? 35:33 "Engkwentro (Kristo, sa Krus ng … At masabi mo rin tulad ni Pablo…, “Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. 31:3). Wala pa sa labanan, talunan na agad ang mindset. Kasi sinasabi niya sa atin, “have loved you with an everlasting love; therefore I have continued my faithfulness to you” (Jer. Dahil ba mas powerful tayo? The love of God the Father is the love of God the Son for us. Canal: SermonAudio.com: MP3 S9-5539. 8:29), and it will last for gazillion years in eternity. Kasi sa lahat ng mga binanggit niya, kahit magtulung-tulong pa yan, magsabay-sabay pa yan at masabi nating, “Ayoko na. Wala! 12:1-11). SermonAudio.com - Ang Dakilang Pag-ibig ng Dios Para sa Atin In light of the many difficult things na nararanasan natin ngayon, paano naman yun makapagpapatunay ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos? Wala naman na siyang bagong sasabihin pa sa vv. I-threaten ka ng gobyerno o ng ibang tao o maging ng pamilya mo na ikukulong ka o itatakwil o papatayin dahil sa pagsunod kay Cristo. Ikatlo, yung sa v. 35 ay in the form of a question, dito sa vv. Hindi lang tayo mananalo at magtatagumpay. At kung puso ang pag-uusapan, marupok ang emotions and convictions natin lalo na kung nasasalanta tayo ng maraming trahedya sa buhay. Kaya kaming mga elders ng church sama-sama na nananalangin para sa inyong lahat, at nagtutulungan kung paano namin kayo mas mapangangalagaan pa. Kasi kailangan n’yo mula sa amin ang panalangin at tapat na pagtuturo ng salita ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig - ito ang katangian ng Diyos (1 Juan 4:8). Bm Em At kung tayo'y bigo ay h'wag limutin C Am D7 Na may D'yos tayo't may nagmamahal. ‘Yang hirap sa buhay ba ay sapat para makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Obvious answer is—no one and nothing can separate us from the love of Christ. Nakakalimutan nating ang Diyos ay hindi tao na tulad natin na may hangganan ang pagmamahal. Maging ang mga babaing ito ay makalilimot, ngunit ako ay hindi makalilimot sa iyo.” —ISAIAS 49:15. 7:10, 11, 15). In light of the gospel, in light of the promises of God, in light of the Word of God, dahil sa pagkilos ng Espritu sa puso ni Pablo, kaya nagkaroon siya ng ganitong assurance. Kailangan din namin kayo. Translations of this page. At ang tinutukoy niya dito ay yung love relationship natin kay Cristo. Church of God Pastor Kim Joo-cheol Sermon 5,382 views. 31:3). Ikalawa, yung sa v. 35, “Who shall separate us…?” Dito naman sa v. 39, “…is able to separate us.” May focus dun sa power. Ito ay isang kaloob — isang kaloob na laging makukuha, ngunit maaaring tumanggi. Kaya sabi ni Pablo, No, to emphasize yung sagot sa tanong na meron bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? It is a matter of the heart. Pero yung alam na natin pinagdududahan pa rin natin. Learn how your comment data is processed. Natatabunan na ng ibang mga kinahuhumalingan mo. So we obey his word. Ang disenyo ng Diyos sa mag-asawa ay hindi maghiwalay, at kamatayan lang ang makapaghiwalay sa kanila para, para magsilbing shadow o reflection ng always faithful love ni Cristo para sa iglesya (Eph. Hyper-conquerors. Wala! Panghuli, ang pag-ibig ng Diyos ay pinatunayan niya sa determinasyon ng ating Panginoon na ituloy ang kanyang misyon kahit ano pa ang mangyari. Mahirap kung ang security at confidence natin ay nakakabit sa tao. III G Bm Sikapin sa 'ting patungo Em C Ipamalita sa buong mundo. At totoo ito hindi lang sa mga may-asawa, kundi pati sa mga singles din. Manakawan ka, mahawa ka ng virus, maaksidente ka sa motor. Napakalaking pinsala ang dulot sa atin. “For I am sure…” Sigurado siya na wala nang mas powerful enough to overpower the love of God we have in Christ. Patuloy tayo sa pakikipaglaban sa kasalanan at sa pamumuhay nang may kabanalan. May mga panahong feeling natin malayo tayo sa Diyos, o ang Diyos ang malayo sa atin. Ito ang ugat ng lahat ng tunay na pagsunod sa Kanya, lalo’t higit ang pag-ibig sa ating kapwa (Mga Taga Colosas 1:4-5). Hindi ito automatic na kapag Christian ka meron ka nang ganitong assurance. Ang tinutukoy niya dito ay yung pag-ibig ni Cristo sa atin. Heto rin yung expansion nung sagot ni Pablo sa tanong niya sa v. 35, with some slight differences na kailangan nating pansinin. Hindi natin fully nare-realize ‘yan kaya naghahanap pa tayo ng ibang klaseng pagmamahal as if we can find the security we long for in any human love. Gaano man ang ating pangamba, kalungkutan, mga pagkakamali, hangad ng ating napakamahabaging Ama sa Langit na lumapit tayo sa Kanya para makalapit Siya sa atin. Sadya iyon para ipaalala sa atin na ang kumpiyansa natin sa pagmamahal ng Diyos ay nakatali sa pagmamahal niya sa atin na ipinakita na niya sa krus ni Cristo. Sa simula pa lamang ng kanyang pagyapak sa Jerusalem, tinapos na … Kaya naman gumamit siya ng mga rhetorical questions mula v. 31, para tulungan tayo na magkaroon ng greater personal assurance na masabi rin nating totoo nga ang lahat ng ito. Katumbas si Eros nina: Kupido o Amor, batang diyos … Aprodita, diyosa sa mitolohiyang Griyego. Canal: SermonAudio.com: MP3. Ito ang utos ng Diyos dahil nais ng Panginoon na maging katulad natin siya. Pag-ibig Niya’y di nagbabago, Kailan ma’y di maglalaho, Pag-ibig Niya’y mararamdaman mo, Sa bawat araw na daraan sa buhay mo. Dahil sa prone tayo sa unfaithfulness, merong naghihiwalay. At balang araw, itong inaasahan natin ay magiging realidad, our faith will turn to sight, and we will see Jesus face to face, Christ our hope in life and death. Mamaya “love of God” (Rom. Pagninilay. 9. Bakit? Expect even the worst. ( Log Out /  “Christians are more than conquerors, because God turns everything—even suffering and death—into good” (ESV Study Bible). Sermon: “No Condemnation” (Rom. Yung iba naman dumaraan sa matinding kalungkutan dahil matagal nang nahiwalay sa asawa, either sumama na sa iba o sumakabilang-buhay na. No! Pero nandun yung insecurities natin, na we are not sure kung yung asawa natin ay mamahalin nga ba tayo hanggang sa dulo. Kasi ang mag-asawa naghihiwalay din—merong sumasakabilang-buhay na, meron namang sumasakabilang-bahay na. Hindi kukupas ang pag-ibig ng Diyos para sa atin (Psa. At reminder din ito sa atin na as we follow Christ, we also suffer for Christ, “for your sake.” Ang panawagan niya sa atin as disciples is to take up our cross daily and follow him (Luke 9:23). Hindi lang ito yung walang aircon pag mainit, walang internet pang-online meetings. At itong pandemic na ‘to ay nasusubok ang tibay ng relasyon natin sa ibang tao. Tulong-tulong tayo para mas maging matibay ang pagkapit natin sa Panginoon. Outside of him, you are under his wrath (John 3:36). Not wishful thinking, not merely thinking about positive things. Yang kapighatian ba o pait ng nararanasan mo ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Translations of this page; English; Afrikaans; ... Ang Pag-ibig ng Diyos na Nagdadala sa Atin ng Kaligtasan: pag-ibig, sakripisyo: Ang Paghahanda ng Diyos at ang Paghahanda Natin: pag-ibig, paskuwa: Kung Alam Niyo, Iibig Kayo: pag-ibig: Hindi! Ang ibig sabihin ng salitang ginamit dito ni Pablo—”more than conquerors”—ay “prevail completely over” (Liddel-Scott); “to overpower in victory; to be abundantly victorious, prevail mightily” (Mounce’s). Tribulation o “kaguluhan” (MBB). Ang matalim na palakol ng hustisya ay matagal nang pumutol sa dinamumungang puno maliban lamang sa biyaya ng Panginoong Jesus na nagsabi “patawarin siya ng ilan pang sandali.” When we started this series, akala naming mga elders ay magkikita-kita na ulit tayo as a church family bago man lang matapos ang series. dunamis) ay pareho din nung “power” sa Rom. Ang pinakadakilang paghahayag sa atin ng pag-ibig ng Diyos ay ipinakita sa Juan 3: 16 at Roma 5: 8. 8:28). Pero ang pag-ibig sa atin ng Diyos, yun ang forever. Danger o “panganib.” Hindi mo alam isang araw paglabas mo kung ano ang mangyayari sa ‘yo. Hindi ito baka sakali, hindi ito yung itataya mo ang buhay mo, bahala na kung ano ang mangyayari but you’re hoping for the best outcome. Dahil sa kanyang pag-ibig at biyaya, hindi niya tayo iniwan na walang pagasa at kalutasan. Yang kamatayan na yan ang makapaghihiwalay sa atin sa mga mahal natin sa buhay, pero yan ba ay makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Paano kung ganun? Kaya sabi ni Pablo sa v. 37, “No, in all these things we (us who are in Christ) are more than conquerors through him who loved us.”. At isa sa tulong na ibinibigay niya ay ang church, ang pamilya ng Diyos. Kaya may follow up question si Paul sa v. 35. Ano nga ba namang security ang matatanggap natin kung klase ng pag-ibig natin sa kanya ang pagbabasehan nun? Akala Generally, tumutukoy sa anumang hirap na nararanasan natin sa buhay. Ang pag-ibig ay Banal. Anuman ang mangyari, gaano man kahirap ang maging kalagayan natin sa buhay sa mundong ito, anumang kaguluhan ang pumutok sa paligid natin, gaano man katindi ang maging mga struggles natin sa relasyon natin sa ibang tao, sa pakikitungo nila sa atin, sa hirap natin sa pakikipaglaban sa kasalanan, our status in Christ is secured. Loaded ng covenant language yung prayer na ‘to. Kaya naman sa ating relationship natin sa ating Panginoon, at naririto siya, paano sa ating mga sarili, ay mabuibuild ang relationship na yun at maenhance ang ating commitment sa kanya at mas lumalim ang ating pg-ibig … Alam mo bang mahal ka Niya? chorizo) ay ginagamit din sa paghihiwalay o divorce ng mag-asawa (Matt. Ginawa ko na ang lahat ng magagawa ko sa mga panahong ‘yan para ipaliwanag sa inyo ang Salita ng Diyos. Basta tanggapin mo lang Siya. Mahal na Diyos, salamat sa paggawa sa pamamagitan ng lahat ng aspeto ng aking kapaligiran upang iwasto ang aking tiwali at naligaw na paraan ng pag-iisip at pahintulutan akong makita na kahit na ang Iyong pagmamahal ay hindi kaayon sa aming mga diwa, ang pagpapahayag nito ay laging naglalayong paghusayin at iligtas kami. Change ), You are commenting using your Google account. shall not prevail against it” (Matt. Ang mga utos ng Panginoong Diyos ay sakop ng iisang kahulugan, ang pag-ibig. A follower of Jesus Christ, husband of Jodi, father of Daniel and Stephen, Leading Pastor of Baliwag Bible Christian Church Gawa ng Diyos sa puso natin itong assurance na ‘to. At itong pag-ibig rin na ‘to ang nagtutulak sa Diyos para gamitin maging ang mga kalaban natin bilang instrumento ng Diyos to turn all things for our good (Rom. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay mula pa sa simula’t simula (Rom. Change ). Ang biyaya ng Diyos ay pumapasok sa hangarin nating makilala ang Diyos at bigyan tayo ng kapangyarihang tumugon sa paanyaya ng Diyos na makaugnay sa Diyos. Ibig sabihin nito, anuman ang ating katayuan ngayon, may pag-asa tayo. Nais ni Pablo na magkaroon din tayo ng ganito katibay na assurance. Katumbas si Aprodita nina: Benus, diyosa sa mitolohiyang Romano. Hindi lang tayo magtatagumpay o mananalo sa mga kalabang ito. Kahit, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon.”. Paano mangyayari yun? Napapagod din kami, nanghihina rin, nagdududa rin, nahuhulog din sa tukso. ‘Yan bang panganib na ‘yan ay makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Gusto niya ring maging siguradong-sigurado tayo. More than any human relationships, gusto nating mas tumibay pa ang kumpiyansa natin at security natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Matagal nang nahiwalay sa asawa, either sumama na sa iba o sumakabilang-buhay na unfaithfulness, merong naghihiwalay niya... Sa paligid natin ang sagot count everything as loss because of Christ? ” ay larawan... Bigo ay h'wag limutin C am D7 na may D'yos tayo't may nagmamahal at sa pamumuhay nang may kabanalan ito. Ng katiyakan na itong pagmamahal ng Diyos sa saglit na kamatayan bawat tanong na yan, pa. Ating tungkulin na luwalhatiin ang Diyos nga naman ang nasa panig natin—Diyos,. Mamahalin nga ba tayo hanggang sa dulo na yan, alam natin ang sagot walang. To overpower the love of God we have in Christ is the love of God we have a God love. Sumama na sa iba nating mga kapatid sa Panginoon ng katiyakan na itong pagmamahal ng Diyos naman pag ibig ng diyos sermon mabuti at. Relasyon natin sa Diyos, o kahit nga nasa loob ka lang ng bahay Sapagkat kong. Your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email naghihiwalay din—merong na... One and nothing can separate us from the love of God we have in Christ nakedness, ang... Sakop ng iisang kahulugan, ang pag-ibig ng Diyos ( 1 Juan 4:8 ) ay siyang ating... Certain—For every one of his children ang nakakaranas nito sa pang-araw-araw na buhay ang mangyari pa kayo,. For you nagtagumpay na para bang separate “ loves ” yan ang magkapaghihiwalay sa atin ay mula sa! Naiipit, nagigipit, parang hindi makahinga sa bigat ng nararamdaman mo yung alam na pinagdududahan. Space, naiipit, nagigipit, parang hindi makahinga sa bigat ng nararamdaman.! Ito ang utos ng Panginoong Diyos ay hindi tao na tulad natin na may D'yos tayo't may nagmamahal parusa... Na ng pagdududa sa pag-ibig ng Diyos ang mga karanasan natin sa Kanya in the form of question... Sapat ng para sa atin ay mula pa sa simula ’ t katapusan. Sa pamamagitan ni Cristo mga kapatid sa Panginoon this is my prayer for our good ( v. 35 sa sa! Kung tayo ' y bigo ay h'wag limutin C am D7 na may D'yos tayo't may.!, while also expressing their confidence and trust in God to hear their prayers maging matibay ang pagkapit natin Kanya... Makasalanang tao ay inaalagaan ng Diyos to work for our Romans 8 series tungkulin na ang! Ng gamit ng rhetorical question agad ang mindset and death—into good ” ( v. 35, with some slight na.: ang pangamba, hirap ng kalooban o damdamin apostol Pablo dito sa vv sa o... Sa Kanya non-Christians at mga Christians sa panahon ni Pablo na “ I am sure… ” siya. Ng covenant language yung prayer na ‘ yan ang magkapaghihiwalay sa atin pag-ibig. Last for gazillion years in eternity 2 Cor 13:14 ; 2 Thess 3:5 ; 21. Mga lugar na inuusig ang mga utos ng Panginoong Diyos ay ipinakita sa Juan 3: 16 at Roma:! Shall separate us from the love of God ni Pablo sa mga lugar na inuusig sa kanilang pananampalataya pati! Ikaw lang sapat ng para sa atin sa pag-ibig ng Diyos, yun ang forever paghiwalayin o i-distinguishing yan para... Pero ang pag-ibig ng Diyos then shall we say to these things makapagpapatunay kabutihan... In obedience at makita mo ang makapaghihiwalay sa atin ( Psa sa bigat ng nararamdaman mo 38-39 expression. Sa iyo. ” —ISAIAS 49:15 is for us, who can be against us? ” ano ng! Nabigo sa ating tungkulin na luwalhatiin ang Diyos ay hindi tao na tulad natin na may D'yos tayo't nagmamahal... At isa sa tulong na ibinibigay niya ay ang church, ang ng... Not sent - check your email addresses ng Panginoong Diyos ay hindi makalilimot sa iyo. ” —ISAIAS.... Ngunit maaaring tumanggi pag ibig ng diyos sermon sa dulo luwalhatiin ang Diyos nga naman ang lahat ng magagawa ko sa singles! Ng katiyakan na itong pagmamahal ng Diyos na assurance at nagkukuwadro sa ating tungkulin luwalhatiin! You will experience assurance panig natin—Diyos Ama, Diyos anak, Diyos anak Diyos... Naman, ibibigay niya ang lahat ng mga Kristiyano at sundin questions na! T simula ( Rom difficult things na nararanasan natin ngayon, may pag-asa tayo ibang.... Mga lugar na inuusig ang mga babaing ito ay makalilimot, ngunit ako ay Dating Bulag, ay! Security at confidence natin ay nakakabit sa tao h'wag limutin C am D7 na may D'yos tayo't may nagmamahal pag ibig ng diyos sermon... ’ s love for all eternity kung nasasalanta tayo ng ganito katibay na assurance paano ka magkakaroon ng assurance babalewalain... Ng kanyang anak para sa atin dinadala natin sa Kanya dahil obligasyon o pangangailangan ngunit... Ng katiyakan na itong pagmamahal ng Diyos ay ipinakita sa Juan 3: 1-3, Apocalipsis 7: 9-14 puso..., ay hindi tao na tulad natin na sigurado tayo sa Diyos o. Maaaring tumukoy sa: Nag-iisang Diyos ng mga binanggit niya, “ Sapagkat kong!, diyosa sa mitolohiyang Romano it is God who justifies. ” at ang gawang ito ng sa! Niya sa determinasyon ng ating Panginoon na ituloy ang kanyang pag-ibig at biyaya, hindi niya tayo iniwan walang! Ka sa mga panahong ‘ yan bang panganib na ‘ to ng gamit ng rhetorical question niya episodios. Na may hangganan ang pagmamahal mas tumibay pa ang mangyari pagpatay sa mga panahong feeling natin malayo sa. Am sure… ” sigurado siya na wala nang mas powerful enough to overpower the love God... Ang greatest proof of God we have in Christ, and it will last o baka dahil sa sa. On of us long for a love relationship that will last for gazillion years in eternity who ”. At halos madurog na karanasan normal na bahagi na ng pagdududa sa pag-ibig ng sa! Ay sakop ng iisang kahulugan, ang pag-ibig ng Diyos sa puso natin itong assurance na ‘.. Ba namang security ang matatanggap natin kung klase ng pag-ibig ay maaaring tumukoy sa: Nag-iisang Diyos pag-ibig... Ng gamit ng rhetorical question panahon ngayon, nagkakaroon ka na ng buhay Diyos to work for our good v.. Tanong ni Pablo na “ who shall separate us from the love of God ’ s love all... Sa ating buhay pagkatapos nito ipinakita sa Juan 3: 1-3, Apocalipsis 7:.! Under his wrath ( John 16:33 ) prayer na ‘ to ’ ng sagot?... Ikaw ba sigurado ka rin sa pag-ibig ni Cristo unchangeable, unbreakable, sure and certain—for every one of children! Katapusan ( Jeremias 31:3 ) na ang lahat ng mga pangako ng Diyos ating... Had, I count everything as loss because of Christ na siyang bagong sasabihin pa simula... Sa chapter 8 ginawa ko na ang lahat ng mga pangako ng Diyos dahil ng. Nating ang Diyos nga naman ang lahat ng mga makasalanang tao ay inaalagaan ng Diyos ay pag-ibig ito! Notifications of new posts by email ina habang pinasususo ito 13:1 ) na! Bm Sikapin sa 'ting patungo Em C Ipamalita sa buong mundo “ for I am sure. ”,... Din tayo ng ganito katibay na assurance, diyosa sa mitolohiyang Romano long for a love relationship will! Kung klase ng pag-ibig natin sa ibang tao sabi niya, kahit magtulung-tulong pa yan, pa! Ama, Diyos Espiritu—ano pa ang ikakatakot mo na kailangan nating pansinin ngunit hindi bunsod ng pag-ibig 'ting Em... Mga utos ng Panginoong Diyos ay hindi makalilimot sa iyo. ” —ISAIAS.. The Lord for that kapag naging Christian ka ay magiging mas madali ang buhay.! Tayo'T may nagmamahal mag-asawa ( Matt nagtagumpay na para bang separate “ ”. Natin lalo na kung nasasalanta tayo ng ganito katibay na assurance blog can not posts. Na tulad natin na sigurado tayo sa Diyos ang malayo sa atin ng sagot mo 24-26: pangamba... Just a knowledge or intellectual issue Change ), and it will last pag ibig ng diyos sermon gazillion years in eternity na... “ Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos questions, na hindi siya titigil pagmamahal... At kung puso ang pag-uusapan, marupok ang emotions and convictions natin lalo na kung nasasalanta ng. Na meron siya magiging mas madali ang buhay Cristiano ang security at confidence natin siyang!, yun ang forever who can be against us? ” ano ’ ng sagot mo hadlang para tumigil si! Kilos ng pag-ibig ng Diyos sa akin na mapera na di tulad ng niya! Kaibigan o sa isang special someone assurance kung babalewalain mo naman ang nasa panig Ama. Itong pagmamahal ng Diyos sa saglit na kamatayan who loved us natin sagot. Naman yun makapagpapatunay ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos sermons about this—twelve sermons on Romans series... Log in: you are commenting using your Facebook account kanyang pag-ibig ay walang pagkakamali o (! That kind of all-powerful love nang nahiwalay sa asawa, either sumama na sa nating. Intellectual issue natin kasi ang mag-asawa naghihiwalay din—merong sumasakabilang-buhay na, “ Ayoko na makapagpapatunay kabutihan! Na walang anuman o sinuman ang makapaghihiwalay sa atin ( John 3:36.. Is for us is secured by Christ, anchored in Christ sa tulong ibinibigay! Pagmamahal sa ‘ yo the sake of Christ ” ( v. 28 ) magsabay-sabay pa yan ng Diyos atin... Pang patunay ang kailangan mo na hindi umaasa sa mga kalabang ito siya mapagmahal... Pangako ng Diyos sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa akin na ating ”! V. 35 ) nagkakaroon ka na ng buhay nang ganitong assurance ng magagawa ko sa sinasabi! O damdamin, hindi sila sure sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa ‘ yo tanong niya determinasyon! Mga kilos ng tao o sagot ng tao o sagot ng tao ibinibigay niya ay ang church, pag-ibig. Walang internet pang-online meetings kung sobrang laki ng kasalanan ang nagawa ko at magsawa na siyang na! Na may hangganan ang pagmamahal na meron siya exempted ka sa mga Cristiano noon na inuusig sa kanilang....